आर्थिक आव्हान खोल्ने सम्बन्धि तुर्माखाँद गाउँपालिका अछामको सुचना ।

भाद्र ९, २०७८ बुधबार 76

आर्थिक आव्हान खोल्ने सम्बन्धि तुर्माखाँद गाउँपालिका अछामको सुचना ।

अछाम, भदौ-९ ।
सूचना प्रकाशित मिति :- २०७८/०५/०९

उपरोक्त सम्बन्धमा तुर्माखाँद गाउँपालिकाको कार्यालय, अछामवाट कार्यान्वन हुने १० शैया अस्पताल भवन निर्माण योजना (ठेक्का न TRM/ACH/NCB/W-11/2077-078) निर्माण कार्य ठेक्काको माध्यामवाट सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४(१) वमोजिम खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) bolpatra.gov.np/egp र नयाँ पत्रिका रष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०७८।०१।२४ गते प्रकाशित बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार रितपूर्वक दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुको प्राविधिक प्रस्तावको विस्तृत मूल्याङ्कन हुँदा तपसिल बमोजिमका बोलपत्रदाताहरुको प्राविधिक प्रस्ताव यस कार्यालयबाट माग भएको मूल्याङ्कन तथा योग्यताका सबै आधारहरु पूरा भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (नवौ संशोधन २०७६ सहित) को नियम ३१(ङ) को उपनियम ४ बमोजिम सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको हुँदा तपसिल अनुसारको मिति, समय र स्थानमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (नवौ संशोधन २०७६ सहित) को नियम ३१(ङ) को उपनियम ५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्