आछामका १० स्थानीय तहको बेरुजु ४३ करोड ७१ लाख – सबैभन्दा बढी पंचदेवल बिनायक नगरपालिका ।

अछाम : जिल्लाका स्थानीय पालिकाको हरेक बर्ष बढी रहेको छ। यो बर्ष १० पालिकाको बेरुजु ४३ करोड बढी रहेको छ । यो वर्षको बेरुजु गत वर्ष...